Integralni informatički program za rad u građevinarstvu

Plod je višegodišnjeg rada i suradnje sa građevinskom operativom, na svim nivoima.

Rađen je veoma sistematski, uvažavajući sve moguće momente, koji se mogu javljati u tijeku korištenja programa, s obzirom na vrstu i veličinu firme (visokogradnja, niskogradnja obrtnički radovi).

Štedi Vaš novac, ubrzava i pojednostavnjuje rad a omogućava kontrolu i točnost podataka.

U izradi je korištena usluga i stručna podrška mnogih kompetentnih firmi i institucija, sa ciljem što kvalitetnije finalizacije programa.

Projektiranje i građevinska operativa

 

  • Izrada troškovnika sa obračunom direktnih troškova
  • obrada situacija
  • knjigovodstveno pračenje
  • vremenska dinamika i mehanizacija
Više

Program je nastao u suradnji sa većim i manjim gradevinskim firmama svih profila, te je prolazio kroz različite softverske faze zavisno razvoju softvera.
Danas je softvare razvijen u windows tehnologijama, a koristi SQL relacijsku bazu.

Početne verzije programa razvijane su u DOS verzijama, da bi nakon dominacije windows tehnologija bila napravljena windows konverzija u program kakav je danas.

Procjena nekretnina

Modul koji obrađuje sustav iz područja procjena i izrade elaborata etažiranja, koriste sudski vještaci, s područja graditeljstva…

Više