Picture111    Picture112

 

U MOGUĆNOSTI SMO VAM PONUDITI SOFISTICIRANI INTEGRALNI PROGRAM IZ PODRUČJA GRADITELJSTVA KOJI VAM DAJE SLJEDEĆE MOGUĆNOSTI:

A. Usluga pračenja Vašeg troškovnika (servisna usluga) u našem prostoru od strane ovlaštenih osoba (opis pod A)

B. Samostalno vođenje od projekta, operative do finalizacije radova koristeći program iGRAD (pod opis B)

  A.

OPIS USLUGE

Prihvat troškovnika:
a) ručni
b) automatski iz medija

Eventualna dodatna obrada preuzetog TROŠKOVNIKA
Tiskanje TROŠKOVNIKA
Izrada GRAĐEVINSKE KNJIGE:
a) po obrascu
b) automatsko formiranje tipskog obrasca

Prihvat VANTROŠKOVNIČIH STAVAKA ako ih ima
Situiranje
Prihvat GRAĐEVINSKE KNJIGE sa DOKAZNICOM MJERA kao podlogom za SITUIRANJE
Kontrola unesenih podataka
Listanje situiranih količina po SITUACIJI
Listanje SITUACIJE – FAKTURE za investitora

VRSTA USLUGE

Izrada troškovnika, korekcije i dopune postojećih troškovnika, te analiza PONUDE
Izrada VREMENSKE DINAMIKE (GANTOGRAMA)
Vođenje GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA
Vođenje GRAĐEVINSKE KNJIGE
Situiranje do okončane situacije
Pračenje PLANA i REALIZACIJE (materijala i rada) na bazi planiranog troškovnika, te situiranih vrijednosti

Usluge vrše ovlaštene osobe

     B.

  Kompletan program koji daje mogućnost pračenja i obrade a sastoji se od:
 • Kompletna baza NORMATIVA (svih 6 knjiga) u operativnom obliku, te STANDARDNA KALKULACIJA.
 • Komparacije ponuda za izvođenje radova od strane Investitora.
  Numerički i grafički prikaz pojedinih troškovnika sa mogućnošću izdvajanja GRUPA ili VRSTA RADOVA.
 • Izrade TROŠKOVNIKA i po potrebi preuzimanje eksternih (Excel) obrađenih, ili djelomično što se dovršava u okviru programa iGRAD. Izrada samostalno ili korištenjem podataka.
 • Automatsko formiranje GRAĐEVINSKE KNJIGE bez razlike na koji je naćin formiran TROŠKOVNIK. Baza automatski formira listove GRAĐEVINSKE knjige sa podacima STAVAKA što se kasnije koristi za unos DOKAZNICE MJERA.
 • Izrade DOKAZNICE MJERA.
 • Pračenje GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA
 • Na bazi troškovnika koji koristi NORMATIVE automatski se dobiva VREMENSKA DINAMIKA – GANTOGRAM. Po unosu parametara POČETAK RADOVA, DNEVNI BROJ SATI RADA te SLOBODNIH DANA automatski se izračuna, a korištenjem normativa potrebni broj dana i sati za određenu STAVKU. Trenutno se formira DIJAGRAM radova koji se po potrebi od strane projektanta korigira.
 • Pračenje i izrada SITUACIJA. Korištenjem prije pripremljenih podataka i vrijednostima program automatski situira stavku.
 • Prati PLAN i REALIZACIJU tokom izvođenja radova, te upozorava na određena odstupanja u toku radova.
 • Prati kretanje materijala po GRADILIŠTIMA, te planira potrebe na bazi formiranog TROŠKOVNIKA.
 • Na bazi normativa planira potrebe za radnicima po kategorijama, te prati njihov rad i učinak.
 • Sve se to prati kroz pripremljene izvještaje i liste, te je dan i grafički prikaz pojedinih obrada radi transparentnijeg praćenja.

Cijena pod B. podrazumjeva kompletan Program po točkama kako je navedeno. U toj cijeni sadržano je slijedeće:

a.        Instalacija Programa
b.        Instalacija baze podataka
c.        Edukacija Korisnika za rad sa Programom
d.        Intervencije u jamstvenom roku

B.2. Program se može koristiti i segmentirano u djelovima koji čine zaokružene logične cijeline.

      Projektiranje sa korištenjem NORMATIVA ili STANDARDNOM KALKULACIJOM
      Izrada TROŠKOVNIKA i GRAĐEVINSKE KNJIGE