O PROGRAMU

S obzirom na sve veći prodor informatizacije u sve sfere djelatnosti i općenito života, a u svrhu veće učinkovitosti rada predlažem uvođenje informacijskog sustava radi što efikasnijeg pračenja rada i korištenja dobivenih podataka koji proizlaze iz takve obrade.
U prvoj fazi Program je bio koncipiran lokalno, no međutim danas je to web Aplikacija rađena po svim standardima za takvu tehnologiju. Nalazi se dakle na externom Serveru, te je samo održavanje te instalacija isto u skladu sa spomenutom tehnologijom. Program iGRAD je također vezan ako je potrebno sa programski potpuno kompatibilnom Aplikacijom za praćenje kompletnog materijalno i financijskog knjigovodstva što podrazumjeva da se sve promjene nastale radom međusobno povezuju. To naravno dolazi u obzir ukoliko se takav način rada dogovori.

Raspolažemo sa velikom bazom NORMATIVA koja se stalno nadopunjava, a u skladu sa novim materijalima i tehnologijom.

Aplikacije rade sa MS SQL serverom i postoje dvije varijante rada:

1. Cloud varijanta gdje se svi podaci nalaze na internetu na više raznih lokacija (kontinenata) radi sigurnosti u slučaju veće katastrofe. Ako se odlučite za ovu varijantu pristup podacima je moguć sa svakog računala koje ima pristup internetu i ima instalirani program.

2. Lokalni server sa računalima koja su u mreži. Za ovu opciju potrebno je kupiti profesionalno računalo sa dobrim performansama, Windows Server operativnim sistemom i MS SQL serverom, instalacija takvog sistema se dodatno naplaćuje.

NORMATIVI I OBRADE

  • iGRAD sadrži kompletnu BAZU NORMATIVA, te korisniku stoje na raspolaganju svi segmenti radova i okviru GRADITELJSTVA te svih pratećih djelatnosti, a to je slijedeće:

 

GN – VISOKOGRADNJA 1
GN – VISOKOGRADNJA 2
GN – VISOKOGRADNJA 3 – zanatsko-završni radovi
GN – ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
GN – INSTALACIJE
GN – NISKOGRADNJA
BAZNI – GRAĐEVINSKI RADOVI – YTONG
BAZNI – MINERALNA VUNA
BAZNI – OBRTNIČKI RADOVI
BAZNI – OPEKA – WIENERBERGER
BAZNI – SUHOMONTAŽNI  RADOVI
BAZNI – TERMOIZOLIRANI PANELI
BAZNI – YTONG
BAZNI – KANALIZACIJA

– Po određenim GRUPAMA RADOVA imate sve što se uopće može pojaviti kao moguća STAVKA TROŠKOVNIKA.

– Ponuđene radove možemo koristiti u okviru standardnih NORMATIVA ili u okviru GRUPE RADOVA koje nam posebno nudi NORMATIV.

– Normative možemo prilagođavati našim potrebama što ovisi o konkretnim potrebama svakog posla zasebno.

– Program također omogućava da troškovnike (eksterne) koje ste prebacili iz Excela u iGRAD prikljućite na postojeće NORMATIVE na odgovarajuće STAVKE. Time troškovnik dobiva strukturu potrebnog MATERIJALA i RADA.

– Da bi dobili ANALIZU CIJENA za pojedini troškovnik potrebno je isti priključiti na NORMATIVE, jer u suprotno cijena STAVKE nema svoju strukturu u MATERIJALU i RADU.

– Situiranje se vrši tako da se paralelno sa pračenjem izvršenja radova formira i DOKAZNICA MJERA.

– Ukoliko nas interesira izrada TERMINSKOG PLANA (gantogram) normativi su također potrebni, jer iz njih koristimo normativ vremena rada po jedinici.

– Ukoliko TROŠKOVNIK nije rađen koristeći NORMATIVE također je moguće automatski (djelomično) formirati STAVKE za obračun dinamike s time da tada korisnik definira rokove.

– Građevinska knjiga koja se formira automatski bilo da mi pišemo troškovnik ili ga transferiramo iz Excela po izradi bilo koje situacije također automatski ažurira situirane količine u građevinsku knjigu.

– Korištenjem iGRAD-a uz ovo što je navedeno dobivamo i veliki broj analiza koje koriste materijalno knjigovodstvo, kupci-dobavljači, plan i analiza (planiranje rada i materijala). Što se tiće plana MATERIJALA i RADA nakon što smo završili izradu troškovnika dobivamo također automatski potrebne količine i vrste materijala i kategorije rada, što je orijentacija skladišnoj službi za nabavku ili provjeru potrebnog materijala.
Daje se mogućnost izrade i praćenja DNEVNIKA RADA.

– Program također prati i evidentira po svakom TROŠKOVNIKU (Radnom nalogu) planirane troškove i količinu RADA i MATERIJALA, te realizirano po svakoj SITUACIJI do OKONČANE.

– S obzirom da svaki KORISNIK ima i neke specifičnosti moguće je u suradnji sa istim izvršiti sve eventualne promjene i prilagodbe, a da bi rad bio što efikasniji.

EFEKTI I UŠTEDE PRI KORIŠTENJU PROGRAMA

Osnovna prednost programa je u tome što u odnosu na dosadašnji rad apsolutno ubrzava i pojednostavljuje točnost rada i kontrolu podataka.

S obzirom da se radi o relacijskoj bazi i samoj organizaciji programa na integralnoj osnovi, jednim unosom podataka, ti podaci ulaze u više nivoa obrade.

Unos podataka je organiziran tako da se mnogi podaci mogu unijeti u bazu, osim ručnog i automatski iz drugih programa.

 

ay_12ay_08

OPCENITO O PROGRAMU
Zbog složenosti, program se dijeli u nekoliko zasebnih dijelova,  koji se mogu koristiti i kao integralna cjelina.

CJELINE PROGRAMA

  •  INVESTITORI
  • PROJEKTANTI
  • OPERATIVA
  •  IZVOÐACI
  • OPERATIVA
  •  PROCJENA
  • ETAŽIRANJE

odobreno

Pri eksternoj razmjeni podataka, program je kompatibilan sa suceljima Worda i Excela.

 

accept_page clock

Osnovna prednost programa je u tome što u odnosu na dosadašnji rad apsolutno ubrzava i pojednostavljuje tocnost rada i kontrolu  podataka.

 

report norma

Izradom troškovnika na bazi normativa automatski dobivamo planirani rad po kategorijama i vremenu, te potrebni materijal sa cijenama po jedinici i ukupno.

 

 

 

ay_28

ay_27

ay_26

ay_25