Modul koji obrađuje sustav iz područja procjena i izrade elaborata etažiranja, koriste sudski vještaci, s područja graditeljstva, bilo da rade samostalno ili u sklopu neke institucije. Modul za izradu procjena operacionalizira sve elemente u izradi elaborata. Stavke elaborata sadrže: tehnički opis nekretnine, sa detaljnim opisom svih elemenata objekta; materijalom, načinom gradnje, instalacijama, brojem etaža i sl. Godine starosti i eventualna adaptacija na objektu zbog obračuna faktora (F1 i F2). Geometrija objekta sadrži točne dimenzije svih prostorija, koje ulaze u elaborat (dužina, širina i visina). Unosi se također i faktor koji se koristi pri obračunu BRP (bruto razvijena površina) i NKP (neto korisna površina). Unos visine služi za izračun BV-a (bruto volumen).U priloge unosimo razne dokumente vezane uz nekretninu, te eventualne fotografije. Procjena, je dio, gdje se na osnovi lokacije objekta obračunava financijski iznos čija je struktura BRP, NKP; cijena zemljišta, cijena komunalnih priključaka, cijena komunalne naknade, postotak projektiranja, postotak nadzora te cijena građenja. Procjenu zaokružuje definiranje tržišne vrijednosti što je na bazi većeg broja parametara određuje sudski vještak.

Do sada, je izrada elaborata procjene i etažiranja iziskivala veliki angažman samog procjenitelja. Pisanje teksta, ručni obračun geometrije te sam izračun koji podrazumijeva traženje podataka koji su promjenjivi i koje izdaju službena glasila. Program nudi kompletnu logistiku podataka. Uz svaki dio elaborata, automatski nudi pripadajući, tekstualni dio. Automatski obračunava geometriju objekta, te unosom faktora izračunava NKP (neto korisna površina) i BRP (bruto razvijena površina). Također se automatski obračunava BV (bruto volumen). Na bazi lokacije objekta procjene, obračunava se i tržišna cijena za koju se uzimaju podaci iz za to pripremljene baze podataka. Eventualne adaptacije, na objektu procjene automatski obračunavaju F2, a parametri za izračun nalaze se u bazi podataka. Program maksimalno ubrzava i olakšava rad procjenitelja, te istovremeno stvara veliku i vrlo bitnu bazu podataka, koja se naknadno, po potrebi korisnika može obrađivati.